Obchodné podmienky

 • Pri hodnote objednávky 200€ bez DPH a viac doprava na náklady dodávateľa
 • Dodávka dobierkou
 • Pravidelným a významným zákazníkom poskytujeme špeciálne obchodné podmienky, pro bližšie informácie sa skontaktujte s našimi obchodnými zástupcami
 • Technická dokumentácia na vyžiadanie k dispozícii

Doprava:

 • zásielkovou službou GLS
 • u dodávok do 200  bez DPH bude pripočítané dopravné podľa hmotnosti
   
Platby faktúr:
 • zásielky sú zasielané na dobierku a faktúra je súčasťou zásielky
 • platba vopred
 • u dodávok do 200€ bez DPH bude pripočtené dopravné podľa hmotnosti
Doručenie tovaru:
 • ak bude tovat obednáný do 12.00 hod, bude daný do prepravy ten istý deň. Doba doručenie pre SR je D+3.
Preberanie zásielky:
Venujte pozornosť vizuálné kontrole zásielky a kontrole tovaru podľa dodacieho listu.
Případné nesrovnalosti riešte ihneď na našich telefónnych a e-mailových kontaktoch.
 
Bezpečnostné listy:
v prípade nutnosti sú technické aj bezpečnostné listy k dispozícii na vyžádanie na e-mailovej adrese loxeal@imw.cz
 
Upozornenie:
Nesrovnalosti v dodaném tovare je nutné nahlásiť na našich telefónnych a e-mailových kontaktoch najneskvor do následujúceho pracovného dňa, na neskoré reklamácie  nebude brán ohľad.
 

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sa vztahujú na nákup prostrednictvom internetového predaja www.imw.cz.

Predávajúcí:

IMW s.r.o.
Šámalova 107
PSČ 615 00 Brno
Tel: 545 213 238
Mobil: 605 289 221

 

IČO: 25347357

firma je zapsaná v OR u Krajského súdu v Brně pod sp.zn. C 24929, DIČ: 290-25347357

loxeal@imw.cz

Kupující:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo tovar z internetového predaja od společnosti IMW s.r.o.
Podánim
  záväzné objednávky  dáva kupujúci  súhlas s týmito obchodnými a pladobnými podmienkami a bere na seba záväzok rešpektovat je v pľnej miere.

2. Zpôsob objednávaním a uzavrú kupnej zmlouvy
 
Tovar sa objednáva prostřednictvom formulára. Iba riadna vyplnení objednávky obsahujúci Všetky predpísané náležitosti je považovaná za platnú a za záväzné. Prodávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Smerodajné jsou vždy iba objednávacím číslom a nie sprievodný text objednávky.
 
Odoslania objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Odoslaním objednávky akceptuje kupujúci výšku ceny tovaru, zvolený spôsob dopravy a platobné podmienky.
 
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 
Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade platby prevodom, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 
2.1 Predmet objednávky a záväzky predávajúceho
 
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke, ktoré môže byť dodané. Predávajúci sa zaväzuje dodať len tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 
2.2 Záväzky kupujúceho
 
Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu, vrátane prípadného poštovného. S konečnou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 
2.3 Cena
 
Ceny sú uvádzané bez DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že sa jedná o cenu s DPH. Neplátcom DPH bude pripočítané DPH. Platci DPH prosím uvádzajte IČ a DIČ pre zjednodušenie fakturácie, DPH Vám účtované nebude.
 
Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 
Uvedené ceny sú bez poštovného a balného a DPH.
 
3. Dodacie podmienky
 
Objednávky z internetového obchodu www.imw.cz sú realizované v Českej republike a Slovenskej republike.
 
3.1 Termín dodania tovaru
 
V rámci SR 1 - 2 pracovné dni od objednania tovaru, v rámci SR 2 - 3 pracovné dni od objednania tovaru. V prípade objednania tovaru, ktorý nie je na sklade bude termín dohodnutý s kupujúcim.
 
3.2 Dopravca
 
Doprava tovaru prebieha prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS.
 
3.3 Cena za dopravu (ceny vr. DPH)
 
Cena za prepravu v ČR
 
Zásielka do 40kg vrátane služieb je 100, - Kč
 
Cena za prepravu SR
 
Zásielka do 25kg vrátane služieb je 6,60€
 
Zásielka do 30kg vrátane služieb je 8€
 
Zásielka do 40Kg vrátane služieb je 12€
 
Ceny sú uvedené bez DPH.
 
Pri objednávke nad 200€ bez DPH hradí dopravné dodávateľ.
 
3.4 Prevzatie dodávky
 
Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi samotnému, zaobstarať fotodokumentáciu. Ihneď sa má začať u dopravcu reklamačné konanie a kópia zápisu by mala byť bez zbytočného odkladu zaslaná predávajúcemu, inak nemôže byť na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia dodávky žiadny nárok. V prípade zistenia porušenia či poškodenia doporučujeme kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme odmietnuť!
 
Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad.
 
4. Spôsob úhrady
 
Úhrada prebieha na dobierku, ak nie je zvolen spôsob úhrady vopred.
Kupujúci zaplatí úplnú kúpnu cenu vr. dopravy pri prevzatí tovaru. Konečný daňový doklad je súčasťou dodávky objednaného tovaru a slúži súčasne ako dodací list.
Ak zvolíte spôsob úhrady vopred, budete kontaktovaný emailom alebo telefonicky, kde Vám budú oznámené platobné údaje (účet, vs, čiastka). Po obdržaní platby Vám bude zásielka zaslaná.
 
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v tomto termíne je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu späť nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale, na vlastné náklady. O úmysle odstúpiť od zmluvy, je kupujúci povinný informovať predávajúceho emailom na adresu loxeal@imw.cz alebo doporučeným listom na hore uvedenú adresu. Vrátené zásielky, ktorý bude zaslaný na dobierku, nebude prevzatý! Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci obratom kupujúcemu vráti späť zodpovedajúcu sumu (kúpnu cenu tovaru) vopred dohodnutým spôsobom (poštová poukážka, prevod na účet). Náklady spojené s dopravou vráteného tovaru hradí kupujúci.
 
6. Iné ustanovenia
 
V prípade, že kupujúci odmietne tovar prevziať, má predávajúci právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 1% z fakturovanej čiastky a poštovné za spätné doručenie predávajúcemu.
 
7. Ochrana osobných údajov
 
- Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 
- Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. V prípade nákupu ako právnická osoba tiež identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. (ďalej spoločne všetko len ako osobné "údaje").
 
 - Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov dodávateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
 
 - Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.
 
 - Údaje o Vašej činnosti, o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
 - Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 
 - V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že dodávateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže :
 
- Požiadať dodávateľa o vysvetlenie
 
- Požadovať, aby dodávateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, dodávateľ odstráni okamžite závadný stav.
 
Ak nevyhovie dodávateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu dodávateľ povinný túto informáciu odovzdať.
 
 - Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek bezplatne a bez uvedenia dôvodu odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na loxeal@imw.cz alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.
 
- Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení, teda informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 
8. Reklamácia
 
8.1 Kupujúci
 
Podpisom dopravné listiny dopravcovi pri prevzatí tovaru potvrdzuje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní tovaru toto prezrieť a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných zistených závadách. Ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi tým, čo je v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom (napríklad v druhu alebo množstve) alebo pokiaľ s dodávkou neobdrží správne vyplnený dodací list, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní, písomne ​​informovať predávajúceho .
 
Reklamáciu doručuje kupujúci na vlastné náklady predávajúcemu. Kupujúci pritom čo najvýstižnejšie popíše závady a ich prejavy a doloží faktúru alebo pokladničný doklad (účtenku).
 
8.2 Predávajúci
 
O reklamácii predávajúci rozhodne najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru a upovedomí o tom reklamujúceho dohodnutým spôsobom.
Reklamácia bude vybavená bez zbytočných odkladov a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
V prípade oprávnenosti reklamácie tovaru v záruke hradí prípadné dopravné späť zákazníkovi predávajúci.
 
8.3 Zánik nároku na uplatnenie reklamácie
Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká pri porušení obalu tovaru alebo uzáverov alebo pri použití tovaru.